UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

NATALIE WILLIAMS (Cyfarwyddwraig)

Daw Natalie â dealltwriaeth eang o’r byd cyhoeddi i’w rôl fel Cyfarwyddwraig y Wasg. Graddiodd ag Anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Southampton, a dechreuodd ei gyrfa gyhoeddi ym maes Cyfraith academaidd yng Ngwasg Prifysgol Rhydychen. Yna symudodd i Nelson Thornes, lle bu’n Uwch Gyhoeddwr yn gyfrifol am y portffolio Mathemateg uwchradd a strategaeth gyhoeddi’r DU.

Cyn ymuno â GPC yn Ebrill 2017, bu Natalie’n rhedeg ei busnes ymgynghori ei hun, gan weithio i gyhoeddwyr gan gynnwys Gwasg Prifysgol Rhydychen, Gwasg Prifysgol Caergrawnt, Hodder Education, Pearson Education a HarperCollins, yn ogystal ag ymgymryd â Gradd Meistr Gweithredol mewn Gweinyddiaeth Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd, a enillodd gyda Rhagoriaeth yn haf 2017. Mae Natalie yn darparu arweiniad cryf a strategaeth glir i’w thîm talentog, gan dynnu o’i 12+ mlynedd yn y diwydiant a’i brwdfrydedd am bopeth creadigol, i geisio am gyfleoedd newydd i’r Wasg.

.

ELERI LLOYD-CRESCI (Rheolwraig Gwerthiant a Marchnata).

Daw Eleri â chyfoeth o graffter busnes at ei chwest i gyflwyno a hyrwyddo’r ehangder o deitlau i gynulleidfaoedd posib. Mae gallu Eleri i gwrdd â goliau yn amlwg yn y modd y mae, nid yn unig yn ceisio canfod cynadleddau allweddol ar gyfer cyfres benodol ac amlygu teitlau GPC cyn eraill, ond i gwrdd â hynny o awduron ac y gall a, ble’n bosib, sicrhau sylw wedi ei dargedu yn y cyfryngau.

Ymunodd Eleri â GPC yn 2011 wedi nifer o flynyddoedd llwyddiannus yng Nghyngor Llyfrau Cymru. Mae ei phrofiad helaeth mewn gwerthu uniongyrchol, rheoli cyfrifon allweddol yn cynnwys rhai rhyngwladol, datblygu busnes, rholi a dosbarthu stoc mewn amryw o wahanol ddiwydiannau’n sicrhau cyflenwi gweledigaeth gyda dygnwch pendant. Mae ei hegni’n amlwg yn ei gwaith mentora gyda’r myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sy’n ymgymryd â phrofiad gwaith gyda’r Wasg, a hefyd yn ei sesiynau rheolaidd yn y gampfa.


SIÂN CHAPMAN
 (Rheolwraig Cynhyrchu a Golygyddol).

Sian sy’n gyrru’r cydweithio hanfodol sy’n rhan o gynhyrchu pob llyfr. Gydag angerdd at y broses sy’n trawsnewid syniad dechreuol yn gynnyrch gorffenedig, mae ei hamserlennu manwl, ei gwaith rheoli cyflenwyr a safonau ansawdd yn arwain at lyfrau gyda hynodrwydd sy’n cael ei adlewyrchu gan werthiant a chan falchder yr awdur.

Ymunodd Sian â GPC yn 2007. Mae ei gwybodaeth fanwl o argraffu’n adlewyrchu dros 20 mlynedd o brofiad o gynhyrchu llyfrau a chylchgronau mewn meysydd mor amrywiol ag argraffu academaidd, llyfrau celf i’r bwrdd coffi, llyfrau gwerth ychwanegol yn ogystal â chyhoeddiadau i blant. Ategir at ei medrau eang gan ddiploma ôl-raddedig mewn Astudiaethau Argraffu a Chyhoeddi gan Brifysgol Argraffu Llundain. Yn ogystal â hyn cafodd Sian ei magu yng nghanol busnes argraffu teuluol ac mae’n cadw llygad barcud ar yr arloesedd digidol parhaus yn y byd argraffu ac e-Lyfrau.


SARAH LEWIS
 (Pennaeth Comisiynu).

Mae talent Sarah fel y ddolen rhwng cynnig dechreuol a’r llyfr cyhoeddedig yn amlwg yn ei chyfathrebu clir a’i sgiliau negodi craff gydag awduron, asiantau neu aelodau’r uwch dîm. Gyda’i huchelgais cadarn i wneud y gorau posib dros yr awdur a’r llyfr, mae Sarah yn parhau i ehangu safle arbenigol y Wasg.

Ymunodd Sarah â GPC yn 2003 fel Golygydd Comisiynu cyn iddi gael ei phenodi’n Bennaeth Comisiynu yn 2010. Mae ei blynyddoedd yn y byd cyfreithiol fel cyfreithiwr cymwys, a’i 15 mlynedd mewn golygu academaidd wedi rhoi sgiliau manylrwydd a negodi cytundeb i Sarah. Yn ogystal, caiff ei safbwynt personol fel awdur ei adlewyrchu yn ei chyfraniadau ysgrifenedig i Time Out, Rough Guides a theitlau teithio eraill; cefndir i’w chariad parhaus tuag at deithio a diwylliant y byd yn ei holl ffurfiau.

DAFYDD JONES
 (Golygydd).

 

BERNADET NICHOLSON (Rheolwraig Cyllid a Gweithrediadau)

Bernadet sydd yn rheoli adran gyllid y Wasg, gan gynhyrchu cyfrifon rheoli, rhagolygon, cyllidebau a chostau prosiect i gefnogi adrannau eraill wrth wneud penderfyniadau. Fel aelod o’r tîm rheoli, mae Bernadet yn gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr i gefnogi datblygiad strategol ac ariannol y Wasg. Mae Bernadet wed’i chymwysteru’n broffesiynnol fel Cyfrifydd Siartredig ac Ardystiedig ac wedi gweithio i gwmniau amrywiol yn y sector breifat a sefydliadau nid er elw. Ennillodd radd 2:1 BA (Anrh) mewn Cyfrifeg a Chyllid o Brifysgol Morgannwg.

LLION WIGLEY (Golygydd Comisiynu, Cymraeg a Phynciau Cymreig).

Yn ei waith, mae Llion yn blaenoriaethu’r cydweithio hanfodol hynny gydag awduron wrth ddatblygu cyhoeddiadau’n ymwneud â Chymru (yn y Gymraeg a’r Saesneg). Mae ei wybodaeth academaidd o hanes a diwylliant Cymru yn fantais amlwg wrth fagu’r berthynas briodol ag awduron ac wrth adnabod potensial syniadau i’w datblygu ar gyfer cyhoeddi gyda Gwasg Prifysgol Cymru.

Ymunodd Llion â’r Wasg yn 2013 wedi degawd o brofiad yn y sector gyhoeddus yn gweithio i Mencap Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, lle datblygodd wybodaeth fanwl o anghenion arwyddo gwybodaeth ar draws ystod helaeth o ddefnyddwyr. Ynghyd â’r gwaith pwysig yma, enillodd Llion radd doethur o Brifysgol Aberystwyth am ei draethawd hir ar Gymru a diwylliant  iaith Gymraeg yn y 1960au.

JESS GOFTON (Swyddog Datblygu Marchnata)

Jess sydd yn gyfrifol am farchnata pob cyhoeddiad gan Wasg Prifysgol Cymru, gan gynnwys hybu llyfrau ar gyfryngau cymdeithasol, trefnu lansiadau a digwyddiadau, a gyrru copïau adolygu. Hithau hefyd sydd yn gyfrifol am wefan y Wasg pan nad yw’n mynychu cynadleddau ar draws y DU gan hybu a gwerthu ystod lawn ein cyhoeddiadau. Graddiodd Jess o Brifysgol Aberystwyth yn 2014 gyda gradd MA mewn Ysgrifennu Creadigol, a threuliodd blwyddyn gyda thŷ cyhoeddi Seren cyn ymuno â Gwasg Prifysgol Cymru yn 2016.

ELIN WILLIAMS (Cynorthwyydd Cyhoeddi)

Graddiodd Elin o Brifysgol Caerdydd yn 2015 gyda gradd MA mewn Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, cyn ymuno â’r Wasg yn ddiweddarach y flwyddyn honno. Fel cynorthwyydd cyhoeddi, mae Elin yn gweithio’n bennaf i’r Adran Gwerthiant a Marchnata wrth baratoi creu taflenni, broliannau a deunyddiau marchnata eraill ar gyfer holl gyhoeddiadau’r Wasg. Elin sydd yn gyfrifol am gyfrifon Cymraeg y cyfryngau cymdeithasol, cyfieithu cylchlythyr y Wasg, a threfnu presenoldeb a digwyddiadau’r Wasg yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

CHRIS RICHARDS (Cynorthwyydd Comisiynu a Golygyddol)

Mae Chris yn cefnogi’r adrannau Comisiynu a Golygyddol trwy drefnu a pharatoi teipysgrifau, ac ef yw’r cyswllt allweddol ar gyfer awduron newydd, ceisiadau caniatâd ac ymholiadau breindal. Ymhlith ei ddyletswyddau niferus, mae Chris yn ymdrin ag amserlennu a pharatoi cyfnodolion, ac yn rheoli data ar gyfer catalog Gwasg Prifysgol Cymru. Cyn ymuno â’r Wasg yn 2016, roedd Chris yn gynorthwyydd llyfrgell, ac astudiodd Lenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Abersytwyth a Phrifysgol Warwick.

 

BETHAN PHILLIPS (Golygydd Cynhyrchu)

Bethan yw’r cyswllt cyntaf yn y Wasg ar gyfer yr Adran Gynhyrchu. Mae hi’n goruchwylio’r drefn gynhyrchu llyfrau a chyfnodolion, gan gynnwys paratoi deunydd gweledol a dogfennau brîff ar gyfer cyflenwyr cysodi, dylunio cloriau, argraffu a chwmnïau technegol. Bethan hefyd sy’n gyfrifol am ymchwil lluniau a sicrhau hawliau cyhoeddi, ac am gynnal a chadw cofnodion manwl ar gyfer holl agweddau’r adran, o drosiant eLyfrau i anfonebau. Yn ogystal, mae hi’n cynorthwyo Golygydd y Wasg wrth oruchwylio safonau golygyddol cyflenwyr allanol a sicrhau cydymffurfiaeth ag ansawdd ac arddull.

Graddiodd Bethan ag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe, gyda blwyddyn yn astudio ym Mhrifysgol Talaith Califfornia. Cyn ymuno â Gwasg Prifysgol Cymru, bu Bethan yn gweithio gyda thai cyhoeddi Parthian a Seren.