UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Credoau’r Cymry

Ymddiddanion Dychmygol ac Adlewyrchiadau Athronyddol

Golygydd(ion): Huw Williams

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Athroniaeth Cymreig a Cheltaidd Hanes Llyfrau Cymreig

Gorffennaf 2016240 tudalen216x138mm

Clawr Meddal - 9781783168804 eLyfr - epub - 9781783168828 eLyfr - mobi - 9781783168835 eLyfr - pdf - 9781783168811

Am y llyfr

Trwy driniaeth wreiddiol a gafaelgar o rai o ffigyrau adnabyddus Cymru, mae Huw L. Williams yn amlygu nifer o’n credoau fel cenedl, sydd wedi profi’n ddylanwadol yng Nghymru a thu hwnt. Cyflwynir trafodaethau gwleidyddol, moesol a diwinyddol trwy ffurf ymddiddanion dychmygol, gyda sylwebaeth athronyddol ar elfennau canolog yr athrawiaethau hynny. Ymysg y sawl sy’n amlwg yn y gyfrol y mae Glyn Dŵr, Robert Owen, Lady Llanover a Henry Richard, gyda’u syniadau pwysicaf wedi’u cyflwyno ar ffurf ymgom difyr sy’n cynnig cyflwyniad hygyrch i’r darllenydd. Yn dilyn pob ymgom, daw dadansoddiad o’r syniadau hynny i roi cyfrif trwyadl o ambell gysyniad a gosod cwestiynau gerbron ynglŷn â grym a dilysrwydd y gwahanol gredoau. Pwysleisir yn arbennig y cysylltiadau anwahanadwy gyda thueddiadau deallusol ehangach Ewrop a’r modd y mae syniadaeth yng Nghymru wedi dylanwadu, ac wedi’i ddylanwadu gan, y cyd-destun ehangach. Ymhlyg yn y driniaeth yma o syniadaeth Gymreig ceir ymgais i amlygu sut y mae ystyriaethau athronyddol ynghlwm yn ein bywyd cyfunol, yn ogystal ag awgrym bod yna hanes syniadau neilltuol yn perthyn i Gymru. Dyma roi sylw priodol felly i sylwedd athronyddol y traddodiad deallusol hwnnw, a chynnig dathliad o’n credoau fel cenedl.

'Cyfrol ryfeddol o ddiddorol a hollol wreiddiol a fydd yn bendant yn ysgogi llawer iawn o drafod a dadlau ynghylch ei chynnwys. Yn ddi-os mae'n gyfraniad nodedig at y traddodiad deallusol Cymreig. Ac mae'n siŵr y bydd gan yr ysgolhaig galluog hwn rhagor o ddanteithion ar ei chyfer yn ystod y blynyddoedd nesaf hyn. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at ei gyhoeddiadau yn y dyfodol. Melys moes mwy yn wir.' - Dr J. Graham Jones, Y Cymro, 21 Ebrill 2017

Dyfyniadau

‘Dyma gyfrol bwysig sy’n siŵr o gydio yn nychymyg ei darllenwyr. Cyfunir ymddiddan ffuglennol a dadansoddi deallusol mewn modd gafaelgar i ddatgelu gwedd newydd ar athroniaeth yn y Gymraeg.’
- Dr Rhiannon Marks, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

‘Mewn cyfrol arloesol sy’n trafod daliadau meddylwyr Cymreig o’r Oesoedd Tywyll hyd at yr ugeinfed ganrif, mae’r awdur yn gofyn a oes gennym fel Cymry draddodiad syniadol. Mewn modd heriol a hynod fywiog, fe’n cyflwynir i ddadleuon y gorffennol cyn i’r awdur fynd ati i’w cloriannu’n fedrus – mae ei ddawn fel addysgwr yn sicrhau y bydd ystod eang iawn o ddarllenwyr yn cael boddhad ac ymoleuad wrth ddarllen ei lyfr.’
– E. Gwynn Matthews

‘Mae hon yn gyfrol wreiddiol ac apelgar sy’n hawlio’r sylw ac yn ysgogi’r meddwl. Mewn cyfres o ymddiddanion a dadansoddiadau, mae Huw L. Williams yn ein harwain drwy hanes syniadaeth athronyddol yng Nghymru, o Pelagius i Raymond Williams, gan wneud cyfraniad nodedig at y traddodiad deallusol Cymreig.’
- Yr Athro Daniel G. Williams, Prifysgol Abertawe

'Cyfrol ryfeddol o ddiddorol a hollol wreiddiol a fydd yn bendant yn ysgogi llawer iawn o drafod a dadlau ynghylch ei chynnwys. Yn ddi-os mae'n gyfraniad nodedig at y traddodiad deallusol Cymreig. Ac mae'n siŵr y bydd gan yr ysgolhaig galluog hwn rhagor o ddanteithion ar ei chyfer yn ystod y blynyddoedd nesaf hyn. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at ei gyhoeddiadau yn y dyfodol. Melys moes mwy yn wir.'
- Dr J. Graham Jones, Y Cymro, 21 Ebrill 2017

'Y mae Huw Williams wedi ysgrifennu llyfr campus. Y mae'r syniad tu ôl iddo yn wreiddiol, y cyflwyniad yn feistrolgar a'r cynnwys yn wybodus a chraff...Y mae'r ymddiddanion yn hynod o ddeheuig a dyfeisgar ac yn aml iawn yn ddoniol hefyd. Llwydda'r awdur i wneud eu testunau yn gymeriadau diddorol a byw, yn feddyliol ac yn bersonol.'
- Yr Athro Emeritws Robin Okey, Y Traethodydd, Hydref 2017

Cynnwys

1. Gosod yr Olygfa
2. Natur Ddynol – Pelagius
3. Cyfraith a Gwladwriaeth – Hywel Dda a Glyn Dŵr
4. Y Da, Y Duwiol a’r Gwleidyddol – Richard Price
5. Addysg, Cymuned a Chyfalafiaeth – Robert Owen
6. Heddychiaeth – Henry Richard a David Davies
7. Sosialaeth – Aneurin Bevan a Raymond Williams
8. Cenedlaetholdeb – Lady Llanover, Michael D Jones a JR Jones
9. Diweddglo

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Huw Williams

Darllen mwy