UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Cymru’r Gyfraith

Sylwadau ar Hunaniaeth Gyfreithiol

Awdur(on): R. Gwynedd Parry

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Gwyddorau Cymdeithasol a'r Gyfraith Llyfrau Cymreig

Gorffennaf 2012240 tudalen234x156mm

Clawr Meddal - 9780708325148 eLyfr - epub - 9780708326282 eLyfr - mobi - 9780708326299 eLyfr - pdf - 9780708325193

Am y llyfr

Cyfrol sydd yn trafod mewn modd difyr a darllenawdwy rhai o’r pynciau mwyaf heriol a dadleuol ym myd y gyfraith yng Nghymru heddiw.

Dyfyniadau

"Mae'n gampwaith o ysgolheictod blaengar ac o ymchwil toreithiog sy'n olrhain hunaniaeth gyfreithiol Gymreig o Statud Rhuddlan hyd at Refferendwm 2011; a hynny ym mhob maes sy'n berthnasol. Fel yr aeddfeda'r ffenomenon hon i faintioli credadwy, deuwn wyneb yn wyneb a phosibiliadau enfawr y dyfodol, a hefyd y pergylon, yng nghyswllt ein cenedligrwydd yn gyffredinol ac ym myd ein hiaith yn arbennig. Mae'n llyfr sy'n darllen yn wefreiddiol ac yn astudiaeth orfodol, nid yn unig i bobl y gyfraith ond i'r sawl a ddeisyf ryw ddydd weld Cymru yn genedl gyflawn." Arglwydd Elystan Morgan

Cynnwys

1. Y Ddeddfwrfa Gymreig Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel gwneuthurwr cyfraith. Y Llwybr i Ddatganoli Cyrraedd y Nod Deddf Llywodraeth Cymru 1998 Deddf Llywodraeth Cymru 2006 – Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Llywodraeth Cymru Deddfwriaeth: Y Cyfnod 2006-2011 – Mesurau’r Cynulliad – Ychwanegu at Gymhwysedd Deddfwriaethol y Cynulliad Drafftio Deddfwriaeth Deddfwriaeth: o 2011 ymlaen – Comisiwn Cymru Gyfan – Refferendwm 3 Mawrth 2011 Y Ddeddfwrfa Gymreig – Cynulliad neu Senedd? 2. Iaith Cyfiawnder Statws cyfreithiol yr iaith Gymraeg a’i defnydd o fewn y gyfundrefn gyfreithiol. Sarhad y Deddfau Uno Deddf Llysoedd Cymru 1942 Ymgyrchoedd yn 1960au Agweddau Barnwrol…y 1960au Deddf yr Iaith Gymraeg 1967 Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 Y Dimensiwn Rhyngwladol Siarter Ieithoedd Ewrop Agweddau Barnwrol – Ar ol Datganoli Deddfu yng Nghymru Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 – Statws Swyddogol y Gymraeg – Comisiynydd y Gymraeg: Pencampwr y Gymraeg – Tribiwnlys y Gymraeg 3. Rheithgorau Dwyieithog – Penbleth Geltaidd? Pwnc penodol sydd yn amlygu’r tensiynau a’r gwrthdaro gwerthoedd o fewn awdurdodaeth unedig Cymru a Lloegr. Cefndir Gwasanaeth Rheithgor fel Braint Dinasyddiaeth – Cyd-destun Hanesyddol – Dinasyddiaeth: Y Dimensiwn Ieithyddol – Y Profiad Gwyddelig Safonau Ewropeaidd? Achosion Teg a Chyfiawnder Troseddol Rheithgorau Dwyieithog: ‘ymosodiad sylfaenol’? Ymateb Llywodraeth Prydain 4. Ysgolheictod Cyfraith Swyddogaeth a chyfraniad ysgolheictod cyfraith i ddatblygiad Cymru’r Gyfraith. Dechreuadau Cyfnod yr Ehangu Y Cyfnod Modern a Datganoli Wynebu’r Rhwystrau – Economeg a Globaleiddio – Adnoddau – Diwylliant Ymchwil Y cyd-destun Ewropeaidd – Cefnogi’r egwyddor – Hyrwyddo gweithredu 5. Yr Awdurdodaeth Gymreig Er mwyn i Gymru aeddfedu fel democratiaeth gyflawn, gofynnir, oes angen sefydlu awdurdodaeth Gymreig? Awdurdodaeth Lloegr…’a Chymru’ Awdurdodaeth Gymreig? Y Gwrthwynebiad Cymhariaeth – Gogledd Iwerddon Dadleuon o blaid yr Awdurdodaeth Gymreig – Y Ddadl Gyfansoddiadol – Dadl Effeithiolrwydd – Y Ddadl Economaidd – Y Ddadl ddiwylliannol-ieithyddol

Cyflwyno'r Awdur(on)

R. Gwynedd Parry

Darllen mwy