UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Yr Anymwybod Cymreig

Freud, Dirfodaeth a’r Seice Cenedlaethol

Awdur(on): Llion Wigley

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Athroniaeth

Cyfres: Safbwyntiau

Mehefin 2019160 tudalen

Clawr Meddal - 9781786834454 eLyfr - epub - 9781786834478 eLyfr - mobi - 9781786834485 eLyfr - pdf - 9781786834461

Am y llyfr

Mae’r gyfrol hon yn rhoi cipolwg ar gyfoeth hanes syniadau yng Nghymru dros hanner canrif gynhyrfus rhwng diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a marwolaeth yr athronydd disglair J. R. Jones ym 1970. Bu Jones yn rhan ganolog o’r ymgais a wnaed yn y cyfnod i gyflwyno syniadau newydd, heriol a chwyldroadol o feysydd fel seicdreiddiad a dirfodaeth i’r diwylliant Cymraeg. Adeiladodd meddylwyr ac ysgolheigion tebyg iddo ddarlun o’r anymwybod Cymreig mewn gwaith sydd o gymorth parhaol i ddeall ein profiadau hanesyddol a gwleidyddol fel cenedl. Trwy ddadansoddi sut yr ymatebodd awduron Cymraeg i syniadau Freud, Jung, Sartre, De Beauvoir ac eraill, lleolir hanes deallusol y Gymru Gymraeg mewn cyd-destun rhyngwladol eang hefyd. Ceisir ymhellach ddangos perthnasedd a phwysigrwydd y dehongliad Cymraeg o rhai o’r syniadau hyn i ddadleuon cyfoes ynglŷn ag iechyd meddwl, gwleidyddiaeth a hunaniaeth yng Nghymru. Ymatebodd cenhedlaeth o awduron i’r argyfwng dirfodol a wynebai’r diwylliant Cymraeg yn y cyfnod dan sylw trwy ddangos ymrwymiad a phenderfyniad i gymhwyso ac addasu’r datblygiadau deallusol mwyaf modern er mwyn ceisio’i oresgyn mewn modd sy’n parhau’n ysbrydoliaeth heddiw, yng nghysgod Brexit a thwf awdurdodaeth.Dyfyniadau

‘Mae’r gyfrol hon yn arloesol gan ei bod yn trafod ac yn dadansoddi datblygiad deallusol y Gymru Gymraeg yn ystod yr ugeinfed ganrif, mewn perthynas â gwleidyddiaeth, meddyleg a chymdeithaseg yn rhyngwladol. Gan dynnu ar weithiau awduron, meddylwyr ac ysgolheigion Cymraeg y cyfnod, gosodir datblygiad deallusol y Gymru Gymraeg mewn cyd-destun byd-eang.’
- Yr Athro Angharad Price, Prifysgol Bangor

‘Mae’r gyfrol gyfoethog hon yn egluro apêl seicdreiddiad i Gymry Cymraeg canol yr ugeinfed ganrif. Gan fynd i’r afael â chyffro deallusol y cyfnod, dangosir bod y diwylliant Cymraeg yn fwy blaengar nag y tybir yn aml, ac mae yma wersi amserol iawn i ni heddiw.’
- Yr Athro Dafydd Johnston, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

‘Gwreiddioldeb y gyfrol werthfawr hon sy’n dal y sylw. Mae’n cynnig inni ongl newydd ar hanes ein diwylliant yn ystod yr ugeinfed ganrif, trwy ddatgelu dylanwad pellgyrhaeddgar Freud a’i debyg ar feddylfryd y cyfnod. Dengys ymhellach sut y treiddiodd ieithwedd seicdreiddiad i feysydd gwleidyddiaeth a chymdeithaseg, gan newid golwg deallusion Cymru ar eu gwlad.’
- Yr Athro M. Wynn Thomas, Prifysgol Abertawe

Cynnwys

Diolchiadau
Cyflwyniad
1. Meddygon yr Enaid: Seicdreiddiad a Seicotherapi yn y Gymraeg
2. Tywyll Heno? Ymatebion Llenorion Cymraeg I Seicdreiddiad
3. Argyfwng ac Ymrwymiad: Dirfodaeth Gymraeg
4. Cyfannu’r Rhwyg: Seicoleg yng Ngwaith J. R. Jones
Casgliad
Nodiadau
Llyfryddiaeth
Mynegai

Cyflwyno'r Awdur(on)

Llion Wigley

Darllen mwy