Cyfri’n Cewri

Hanes Mawrion ein Mathemateg

Author(s): Gareth Ffowc Roberts

Language: Welsh

  • July 2020 · 171pages · 216x138mm

  • ·Paperback - 9781786835949
  • · eBook - epub - 9781786835963
  • · eBook - mobi - 9781786835970
  • · eBook - pdf - 9781786835956

About The Book

Mae Cyfri’n Cewri yn dathlu bywyd a gwaith mathemategwyr a gysylltir â Chymru. Pan gyfansoddwyd yr anthem genedlaethol ym 1856, roedd Cymru ym merw y Chwyldro Diwydiannol, gyda chymdeithasau gwyddonol yn codi fel madarch ar hyd a lled y wlad. Erbyn diwedd y ganrif, roedd ein dehongliad o’n diwylliant fel un sy’n cynnwys y gwyddorau yn ogystal â’r celfyddydau wedi culhau i gynnwys barddoniaeth, cerddoriaeth a chrefydd ar draul bron i bopeth arall. Yn dilyn poblogrwydd ei gyfrol Mae Pawb yn Cyfrif, mae’r awdur yma’n defnyddio’r un arddull i’n gwahodd i ymfalchïo yn ein mathemategwyr ac i ddangos sut y mae’r rhod wedi troi.

Endorsements

‘Petawn i wedi cael Gareth Ffowc Roberts yn athro, rwy’n grediniol y byddai fy myd-olwg yn wahanol. Mae ganddo’r ddawn brin o egluro “rhyfeddod y cread” mewn dull hynaws ac agos atoch. Gwnaeth i fathemateg Cymru yr hyn a wnaeth Peter Lord i gelf Cymru – cryfhau ein ymwybyddiaeth o gewri ein gwlad, ac ymfalchïo ynddynt.’
-Angharad Tomos, awdures

‘Gwych oedd cael f’atgoffa gan y gyfrol ryfeddol yma fod mathemateg yn perthyn i ni gyd ac yn rhan o’n hanes cenedlaethol. A gwych hefyd ydi gweld yr awdur ar ei orau yn gwneud mathemateg yn berthnasol, hygyrch a hynod ddiddorol hyd yn oed i glown fel fi.’
-Tudur Owen, comedïwr a darlledwr

‘Fe ddylai hwn fod ar silff lyfrau unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes Cymru, oherwydd mae gorchestion ein mathemategwyr yn rhan mor bwysig o’r hanes hwnnw, ac yn allweddol i’n dealltwriaeth o’n byd ni heddiw.’
-Dr Elin Jones, hanesydd ac addysgwr

‘Cyfrol ddifyr sy’n amlygu cyfraniad anhygoel rhai o’r Cymry i ddatblygiad mathemateg, ac effaith y cyfraniadau hynny ar ein bywydau bob dydd. Dyma gyfrol bwysig sy’n rhoi’r sylw teilwng i rai o’n mathemategwyr mwyaf nodedig, pobl a ddylai gael yr un sylw a rhai o’n llenorion a’n cantorion enwocaf.’
-Dr Tudur Davies, Adran Fathemateg , Prifysgol Aberystwyth

‘Casgliad cyfoethog o hanesion mawrion mathemateg ein cenedl. Campwaith arall gan yr awdur – mae’r straeon yn eich tynnu i mewn i ddysgu rhywbeth newydd am bob un o’r deuddeg arwr o fewn y cloriau. PAId â bod ofn ei ddarllen!’
-Dr Gareth Evans, Pennaeth Mathemateg, Ysgol y Creuddyn

‘Clamp o gyfrol ddifyr sy’n goglais ein diddordeb mewn pobl a byd prydferth mathemateg fel ei gilydd. Dyma stori’r Cymry a mathemateg, ac ry’n ni i gyd yn rhan o’r hafaliad. Wele ryfeddod y rhifau a’u rhin.’
-Elinor Wyn Reynolds

'Gwlad beirdd a chantorion – a mathemategwyr o fri?' - Gareth Ffowc Roberts gydag erthygl am ei lyfr ar wefan BBC Cymru Fyw https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/54058235

Contents

Lluniau

Diolchiadau

Rhagair

Map o Gymru

1Rwyf yn meddwl am rif

2O Fôn ar draws y Fenai

3Fel pader aeth pŵer pai

4Hap a damwain

5Uchelgaer uwch y weilgi

6Cawr ymhlith corachod

7Beth yw teitl y bennod hon?

8Mathemateg i’r miliwn

9O ba le y daw doethineb?

10Clirio’r dagfa

11Manylu ar anfanyldeb

12Siapiwch hi!

13I gloi

14Atebion i’r Posau

15Nodiadau ar y Penodau

16Mynegai

About the Author(s)

Gareth Ffowc Roberts

Gareth Roberts is an Emeritus Professor of Education at Bangor University. He has particular interests in the acquisition of mathematical concepts within bilingual contexts.

Read more